Skip to main content

Vi sparar tryckfilerna för din bok i minst tre månader, oftast längre, så att du kan beställa nya exemplar direkt via Mina sidor. Originalfilen däremot - filnamn.edz - har bara du, på din egen dator. Spara den, för så länge du har den kvar kan du justera och göra nybeställningar av din bok, även efter att vi raderat tryckfilerna hos oss.

Den virtuella boken som vi bjuder på sparas längre än dina tryckfiler. Den kan bara visas online, inte användas till att trycka nya exemplar av din bok. Vill du inte behålla den kan du alltid radera den via Mina sidor.