Skip to main content
Mellanslag är tillåtna. Skiljetecken är inte tillåtna förutom punkter, bindestreck och understreck.
All kommunikation avseende Photohome - orderbekräftelser, support, nyheter och erbjudanden - skickas till den här e-postadressen. Snälla håll den aktuell, även om du ev. byter e-postadress senare.
Ange ett lösenord för det nya kontot i båda fälten.
Villkor

Senast reviderad 2022-05-20

Välkommen till Photohome!

Här följer våra viktigaste medlemsvillkor i sammanfattning. 

  • Som gratis-medlem eller handlande kund får du tillgång till Mina sidor utan kostnad. Där kan du lagra, organisera och dela dina bilder och fotoböcker med vänner/kunder via nätet om du vill, samt enkelt göra beställningar och efterbeställningar av dina fotoprodukter. 
  • Bevara dina inloggningsuppgifter hemliga. Allt som beställs på ditt konto är ditt ansvar.
  • Vår kommunikation kring beställningar och annat som berör Photohome sker till din e-postadress. Håll den uppdaterad.
  • Du skall själv ha tagit, eller ha upphovsrättsinnehavarens samtycke till att använda, de bilder du laddar upp eller beställer.
  • Dina bilder får inte vara olagliga, stötande, hotande, ärekränkande eller på annat vis oacceptabla. 
  • Vi garanterar inte att något sparas för evigt. Lagra därför alltid original på fler ställen än bara hos Photohome.
  • Du styr själv vem som får se Mina sidor, dina bilder, fotoböcker och vad som visas i detalj via Inställningar på Mina sidor.
  • Vi värnar om din integritet och delar aldrig ditt material eller personuppgifter med obehöriga utan samtycke.
  • Våra sällsynta nyhetsbrev inkluderar alltid en länk för att avprenumerera, om du inte vill höra ifrån oss kring annat än beställningar. 

Här följer våra fulla villkor:

1. Inledning

Photohome.se ägs och underhålls av Photohome AB i syfte att skapa en plats på nätet där människor kan lagra, hantera, visa och förädla sina digitalbilder på olika sätt i samklang med dagens digitala behov och möjligheter.

Photohome erbjuder sina produkter och tjänster enligt följande villkor.

2. Registrering och medlemskap

Medlemskap hos Photohome är gratis och utan förpliktelse om köp. Registrering sker enkelt och omedelbart genom att du fyller i registreringsformuläret på hemsidan. Bekräftelse på din registrering kommer skickas till den e-postadress du anger vid registreringen. E-postadressen, tillsammans med det lösenord du definierar, kommer att fungera som användaridentifikation på Photohome. Det är viktigt om du ändrar e-postadress att du själv uppdaterar den i din användarprofil hos Photohome, i menyn på Mina sidor.

Som medlem får du tillgång till ett användarkonto med dina egna lösenordsskyddade sidor på Photohome. Du hittar det under fliken "Mina sidor" på hemsidan. Där kan du ladda upp, lagra och hantera dina bilder och fotoböcker, visa dem för vänner via nätet, planera och placera beställningar av olika fotoprodukter med mera. Du kan även justera dina användaruppgifter och kolla status på aktuella order.

Lösenordet är ditt eget ansvar och skall - likt pin-koden till ett kreditkort - inte lämnas ut till obehöriga. Du är personligen ansvarig för alla beställningar som görs genom ditt användarkonto. Välj därför ett lösenord med omsorg. Har du anledning att misstänka att någon kommit över, och kanske till och med missbrukar, ditt lösenord skall du omedelbart ändra det under Min profil på användarkontot och/eller kontakta oss. 

2.1. Hantering av personuppgifter

Photohome behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning (GDPR). Du accepterar att Photohome får tillföra och uppdatera sina användarregister med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god medlems- och registervård.

Photohomes användarregister är konfidentiellt. Photohome ansvarar för alla personliga upplysningar som lämnas vid registrering, köp, delning och uppladdning av digitalbilder. Photohome förpliktigar sig till att inte sälja upplysningar om dig i registret till tredjepart utan att du ger ditt samtycke till det. Du accepterar att Photohome måste förmedla nödvändiga upplysningar till tredjepart för hantering av exempelvis beställningar och leveranser till dig.

Uppgifterna används för att fullgöra Photohomes åtaganden gentemot dig som användare, för att utföra kreditkontroller, informera dig om erbjudanden samt för övrigt i marknadsföringssyfte. Du har rätt att ta del av de personuppgifter avseende dig som finns registrerade i Photohomes register. Du kan när som helst be om att bli raderad ur våra användarregister och/eller be om att alla dina på Photohome lagrade digitalbilder raderas. Vi behöver upp till 30 dagar för att radera alla originalbilder och backup-filer fysiskt.

2.2. Användning av Cookies

För att ge en optimal och enkel användarupplevelse använder vi oss av cookies, bl.a. för att känna igen och underlätta vid inloggning till Mina sidor. Denna användning poängteras och måste godkännas av användare för att kunna använda vår tjänst. Vi ägnar oss inte åt att sälja uppgifter till, eller sälja annonsutrymme till tredje part. Vi värderar och erbjuder en reklamfri miljö, respekterar din personliga integritet och lever upp till alla de krav som GDPR och annan lagstiftning ställer på vår verksamhet. Vi gör det enkelt att radera dina personuppgifter via Mina sidor, men raderar dem inte automatiskt eftersom de är en central del av den tjänst vi erbjuder och en förutsättning för att kunna upprätthålla den.     

2.3. Avslutande av användarkonto

Vill du säga upp ditt användarkonto meddelar du Photohome om detta skriftligen till info@photohome.se. När Photohome mottagit och verifierat din uppsägning raderas dina digitalbilder så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Photohome kan avsluta ditt användarkonto genom skriftligt eller elektroniskt meddelande till din e-postadress i de fall du inte uppfyller betalningsförpliktelser eller andra förpliktelser enligt detta avtal.

Photohome kan även avsluta ditt användarkonto om kontot varit inaktivt i över 13 månader, dock först efter att påminnelse eller upplysning om att kontot kommer att avslutas har skickats ut och endera accepterats eller ej besvarats inom angiven svarstid.

3. Villkor kring dina digitalbilder

Med dina digitalbilder menas i detta avtal alla digitala bilder som du laddar upp till Photohome som enskilda bilder eller i sammansatta fotoprodukter, exempelvis fotoböcker

3.1. Photohomes rättigheter, plikter och ansvar

Du tillåter Photohome att ladda upp/ned dina digitalbilder från en maskin till en annan maskin i Photohomes produktionsmiljö för att på så vis fullfölja de uppdrag du lägger på Photohome att genomföra. Detsamma skall gälla då Photohome anlitar underleverantör för produktionen av vissa tjänster och produkter.

Du ger vidare Photohome tillåtelse att visa dina digitalbilder för de vänner, och i enlighet med de urval, du själv definierar när du bjuder in vänner till att se en del av dina digitalbilder via nätet.

Förutom rättigheter som regleras på annan plats i dessa villkor, är Photohome ägare av alla rättigheter knutet till innehållet på Photohomes hemsida under copyright eller varumärkesskydd liksom av annat immateriellt innehåll skyddat av lagen

Photohome äger den ekonomiska rättigheten förknippad med produktionsfiler som du skapar med hjälp av beställningsmotorer som Photohome tillhandahåller. Den ekonomiska rättigheten består i att producera och sälja de fotoprodukter som du - eller andra som du ger möjligheten - beställer baserade på dessa filer, såvida inte annat överenskommes.

Photohome förpliktigar sig att inte använda dina digitalbilder i förbindelse med marknadsföring med mindre än att Photohome inhämtat ditt samtycke.

Photohome förpliktigar sig till att efter bästa förmåga sörja för att Photohomes webbsida och därtill relaterade tjänster fungerar. Photohome garanterar emellertid inte på något vis webbsidans eller enskilda tjänsters funktion vid alla tidpunkter. Photohome kan inte på något vis hållas ansvarigt för en användares förlust som följer av funktionsfel, med undantag av den förlust som täcks i villkorens nästa punkt.

Photohome erbjuder lagringsplats för dina digitalbilder men kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster som följer av radering eller förändringar som görs på ditt konto. Av säkerhetsmässiga skäl kan Photohome likväl ha kopia av raderade digitalbilder i upptill 30 dagar efter att radering är utfört av kund.

Dina digitalbilder lagras lösenordsskyddat. Alla bilder, i den utsträckning de hanteras för att uppfylla åtaganden som du ålagt Photohome att utföra, behandlas konfidentiellt av auktoriserad personal hos Photohome eller dess underleverantörer enligt GDPR kompatibelt biträdesavtal. Om digitalbilder lagrade på Mina sidor raderas som en följd av vilket som helst fel hos Photohome så har Photohome inget ansvar för ekonomisk förlust som eventuellt följer av detta. Lagra därför inte originalfiler bara hos Photohome.

Photohome har inget ansvar för innehållet på medlemmars konton och Mina sidor. Se egen punkt om detta längre ned i dessa villkor.

3.2. Användares rättigheter, plikter och ansvar

Som registrerad användare har du rätt att ladda up, lagra, hantera, dela och förädla dina digitalbilder i enlighet med de aktuella möjligheter och villkor Photohome erbjuder. Ditt användarkonto är personligt och du har endast rätt att registrera ett konto hos Photohome.

Du är fullt ansvarig för innehållet i ditt webbalbum och för alla beställningar som görs utifrån detta, dvs. under användande av dina inloggningsuppgifter.

Du försäkrar att du har alla immateriella rättigheter, full användningsrätt och att det inte är nödvändigt att inhämta samtycke från någon annan för att ladda upp dina digitalbilder till ditt användarkonto hos Photohome eller att, i de fall du så begär, förädla dem i någon form. Du kommer antas vara ägare av alla digitalbilder och tillhörande texter som vid varje tidpunkt finns på ditt användarkonto.

Du får inte ladda upp eller distribuera bilder

a) vars innehåll bryter mot svensk lag, eller 
b) vars innehåll kan uppfattas som stötande, hotande eller ärekränkande av andra, inklusive, men ej begränsat till, bilder med pornografiskt, rasistiskt eller diskriminerande innehåll - eller 
c) som innehåller virus eller andra dataprogram som kan orsaka skada eller
d) som är upphovsrättsligt tveksamma, exempelvis bilder som avbildar kända artister eller konstverk som är upphovsrättsligt skyddade

Skulle du ladda upp sådana bilder har Photohome rätt att, med omedelbar verkan, avsluta och radera allt innehåll på ditt användarkonto, utestänga dig från vidare registrering på Photohome, samt anmäla och överlämna innehållet till polis eller domstol. För att säkerställa efterlevnad av dessa villkor har Photohomes personal och underleverantörer rätt att när som helst granska bilderna på ditt användarkonto.

4. Köpvillkor

Du kan när som helst beställa produkter och tjänster i enlighet med det aktuella utbudet på Photohome och enligt för dagen publicerade prislistor. Samtliga priser anges i svenska kronor, inklusive moms.

Till priset kommer i normalfallet en portoavgift som täcker porto, packetering och arbete och som varierar med beställningens vikt och omfång. Samtliga priser framgår av den aktuella prislistan samt i kundvagnen i samband med att du gör din beställning.

Photohome förbehåller sig rätten att löpande förändra sina priser och reserverar sig mot uppenbart felaktiga priser.

Vid köp i samband med Photohome evenemang eller genom överenskommelse direkt med någon av Photohomes representanter kan det förekomma att beställningar görs av Photohomes representant enligt underlag ifrån dig. I dessa fall kommer Photohome att skicka en orderbekräftelse till dig med samtliga detaljer omkring det överenskomna köpet tillsammans med instruktioner om hur du endera bekräftar eller ångrar köpet. Photohome kommer inte att leverera något av det du beställt om du inte aktivt bekräftar att du står fast vid, eller modifierar din beställning på det sätt som anvisas i bekräftelsen.

Har du ännu inte fyllt 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att handla på Photohome.

5. Ångerrätt

På alla produkter - utom specialtillverkade fotoprodukter med motiv ifrån dina digitalbilder (ex-vis fotoböcker, kalendrar och fotoförstoringar) eller på beställningar vars totala värde inklusive fraktkostnader understiger 300 kr - har du 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

För att nyttja din ångerrätt behöver du skriftligen meddela din avsikt till order@photohome.se senast inom 14 dagar från det varan skickades av Photohome. Datumet framgår av följesedel. Efter att du fått skriftligt klartecken från Photohome skall du omedelbart returnera varan i samma skick och mängd som den levererats och helst i oskadad originalförpackning till Photohome.

Vid fullgod retur återbetalar Photohome alla faktiska kostnader som är belastade köparen. Returkostnad måste du dock stå för själv, såtillvida inte Photohome har misskött avtalet eller levererat en ersättningsvara för att den beställda varan inte var tillgänglig.

Retur får inte skickas med postförskott. Vid retursändning till Photohome är du som kund ansvarig om varorna skadas eller försvinner under transport.

6. Reklamationsrätt

Önskar du reklamera en produkt pga. av fel eller brister så skall du göra en skriftlig reklamationsanmälan så snart som möjligt till order@photohome.se och uppge bristens art tillsammans med önskad åtgärd. Förutsatt att reklamationen godkänns har du rätt till pengarna tillbaka, kompensation, ersättningsvara eller reparation. Baserat på dina önskemål kommer Photohome att meddela beslut och tillvägagångssätt så snart som möjligt. Vid konstaterat fel eller brist på produkten, skall Photohome bära alla kostnader förbundet med köpet, inklusive utgifterna för eventuell retur.

Eftersom färgåtergivningen skiftar mellan olika bildskärmar och skrivare och, även om vi gör vårt yttersta för att undvika det, även tryck- och framkallningsprocesser kan variera i ton eller konsistens beroende på en rad olika dynamiska variabler, så kan Photohome inte garantera en exakt överensstämmelse mellan bilder på din skärm eller skrivare och återgivningen av bilder på fotopapper eller andra fotoprodukter producerade av Photohome.

7. Betalningsvillkor

Photohome accepterar betalning med betal eller kreditkort från flertalet olika kreditkortsföretag som Visa och Master Card. Betalning sker via SSL certifierad och krypterad betalväxel i samarbete med NETS och Bambora. Betal och kreditkortsuppgifter används endast vid köptillfället. Photohome ser eller hanterar aldrig sina kunders kreditkortsnummer, det sköter NETS och Bambora.

Det går även att beställa mot faktura, i så fall krävs person- eller organisationsnummer för kreditkontroll. Fakturaavgift tillkommer. 

Photohome förbehåller sig rätten att skicka varje beställning mot postförskott.

Lagd beställning är bindande. Photohome skickar orderbekräftelse per e-post så snart order registrerats. Du förpliktigar dig att kontrollera din e-post regelbundet efter beställning. Kommer ingen orderbekräftelse bör du kontakta Photohome per e-post till order@photohome.se.

8. Leveransvillkor

Photohome levererar i huvudsak sina varor per post direkt hem till din postlåda. Normal leveranstid är 1-3 dagar plus den tid som behövs för postgången. För vissa varor, exempelvis fotoböcker och fotokalendrar är leveranstiden längre och i så fall i enlighet med villkor redovisade på hemsidan. För varor som är slut i lager kan leveranstiden också bli längre. I orderbekräftelse som skickas ut efter att du gjort din beställning framgår förväntad leveranstid för varje order.

Större förstoringar och andra skrymmande produkter som inte får plats i postlådan måste kunden hämta på sitt lokala postkontor eller ombud. Ej hämtade varor kommer att belastas med en returavgift.

Vid beställning av flera produkter kan leveransen bli delad på två eller flera utskick beroende på möjligheten att sampacka, skillnader i leveranstid och/eller pga. av skilda produktionsställen. Photohome försöker klarlägga detta i samband med orderläggning och i orderbekräftelsen.

Alla varor skickas som brev eller som paket. Om leveransen inte är mottagen inom sju (7) arbetsdagar från att leveransbekräftelse är utskickad från Photohome så måste kunden ta kontakt per e-post till order@photohome.se. Photohome kommer då att prova att spåra leveransen. Kunden förpliktigar sig också att kontakta sitt lokala postkontor med frågor angående leveransen. Om leveransen inte går att spåra så kommer Photohome så långt möjligt och rimligt skicka kunden en ersättningsvara, men normalt först efter att tre veckor gått sen försändelsen postades.

Falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls

9. Skadeansvar

Utöver det som är nämnt ovan, påtar sig inte Photohome ytterligare ansvar för eventuella förseningar och fel. Undantaget är handlingar som begåtts med avsikt eller grov oaktsamhet. Photohome påtar sig aldrig ansvar för indirekta skador eller förluster.

10. Force majeur

Photohome är inte ansvarigt för dröjsmål eller förlust som beror av omständigheter utanför Photohomes kontroll och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av Photohomes åtagande eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar

11. Ändring av villkor

Photohome förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, vid vilken som helst tidpunkt, utan skriftligt meddelande till varje enskild medlem/kund. Vid ändringar i villkoren ändras villkorens datum i början av villkorstexten. På så vis kan du se om villkoren ändrats sen du senast läste dem.

12. Lagrum

Eventuell tvist regleras enligt svensk lag.

Läs mer om GDPR på www.riksdagen.se eller www.datainspektionen.se

13. Om Photohome

Photohome går alltid att kontakta på följande sätt

Postadress: Photohome AB, Ostgatan 6, 412 75 Göteborg

Telefon: 031-360 7427

E-post: info@photohome.se, support@photohome.se

Hemsida: www.photohome.se

Organisations nr: 556704-3962

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.